واحد دانشگاهی گرمسار- کارکنان
کارکنان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/27 | 
خانم نگار حافظی

مسئول دفتر
شماره تماس: ۰۲۳۳۴۲۴۱۸۱۲
                 
خانم سیده مرضیه کاشی زاده

کارشناس خدمات آموزشی
شماره تماس:۳-۰۲۳۳۴۲۳۹۵۳۰
                 ۰۲۳۳۴۲۴۰۰۱۷
پست الکترونیکی:kashizadehaut.ac.i
rآقای حسین فهیمی فر

کارشناس امور پشتیبانی
شماره تماس:۳-۰۲۳۳۴۲۴۹۵۳۰

پست الکترونیکی:h.taheriaut.ac.ir


                            
                               
آقای سعید شاملو

کارشناس پژوهشی
شماره تماس:۳۴۲۳۹۵۳۰-۰۲۳
پست الکترونیکی:saeed۱۳aut.ac.ir
   
 
نشانی مطلب در وبگاه واحد دانشگاهی گرمسار:
http://aut.ac.ir/find-30.3621.5481.fa.html
برگشت به اصل مطلب