واحد دانشگاهی گرمسار- کارکنان
کارکنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/27 | 
خانم سیده مرضیه کاشی زاده

کارشناس خدمات آموزشی
شماره تماس:۳-۰۲۳۳۴۲۳۹۵۳۰
                 ۰۲۳۳۴۲۴۰۰۱۷
پست الکترونیکی:kashizadehaut.ac.i
r
آقای حسین فهیمی فر

کارشناس امور پشتیبانی
شماره تماس:۳-۰۲۳۳۴۲۴۹۵۳۰

پست الکترونیکی:h.taheriaut.ac.irخانم آمنه مرادی حقیقی

مسئول دفتر
شماره تماس:۰۲۳۳۴۲۴۱۸۱۲
                ۰۲۳۳۴۲۳۹۵۳۰-۳
پست الکترونیکی:am.haghighiaut.ac.irآقای فرشاد پروانه

کارشناس پژوهشی
شماره تماس:۰۲۳۳۴۲۳۹۵۳۴ 
نشانی مطلب در وبگاه واحد دانشگاهی گرمسار:
http://aut.ac.ir/find.php?item=30.3621.5481.fa
برگشت به اصل مطلب