واحد دانشگاهی گرمسار- هیات علمی
اعضای هیئت علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/22 | 

دکتر سید میثم ایمانی

مرتبه علمی:استادیار
تلفن :۴-۰۲۳۳۴۲۳۹۵۳۰
داخلی :۱۰۹
ایمیل
:imaniaut.ac.ir


 

دکتر طه حسین حجازی

مرتبه علمی:استادیار
تلفن:۴-۰۲۳۳۴۲۳۹۵۳۰
داخلی:۱۵۷
ایمیل:t.h.hejaziaut.ac.irدکتر کورش منوچهری کلانتری

مرتبه علمی:استادیار
تلفن:۴-۰۲۳۳۴۲۳۹۵۳۰
داخلی:۱۴۹
ایمیل:
kmanochehriaut.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه واحد دانشگاهی گرمسار:
http://aut.ac.ir/find.php?item=30.3620.5408.fa
برگشت به اصل مطلب