واحد دانشگاهی گرمسار- مسئولین واحد
مسئولین

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/16 | 

     دکتر سید میثم ایمانی

    ریاست واحد دانشگاهی گرمسار
     پست الکترونیکی:Imaniaut.ac.ir

 


 
 دکتر طه حسین حجازی

 معاون واحد دانشگاهی گرمسار
 پست الکترونیکی:t.h.hejaziaut.ac.ir

 


مدیران گروه
 دکتر احمد فهیمی فر

 مدیر گروه مهندسی عمران- گرایش ژئوتکنیک
 پست الکترونیکی:
fahimaut.ac.ir
 شماره تلفن:۰۲۱۶۴۵۴۳۰۱۱
 دکتر محسن اکبرپور شیرازی

 مدیر گروه مهندسی صنایع- گرایش سیستم های تولید و خدمات
 پست الکترونیکی:
akbarpouraut.ac.ir
 شماره تلفن:۰۲۱۶۴۵۴۵۳۵۷


 
دکتر حامد فربه

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر- گرایش معماری سیستم های کامپیوتری
پست الکترونیکی:farbehaut.ac.ir
شماره تلفن:۰۲۱۶۴۵۴۲۷۲۹

 
 
 
 دکتر مجید عبدوس

 مدیر گروه شیمی- گرایش شیمی کاربردی
 پست الکترونیکی:
phdabdouss۴۴aut.ac.ir
 شماره تلفن:۰۲۱۶۴۵۴۵۸۰۴
نشانی مطلب در وبگاه واحد دانشگاهی گرمسار:
http://aut.ac.ir/find-30.3619.5334.fa.html
برگشت به اصل مطلب