واحد دانشگاهی گرمسار- مسئولین واحد
مسئولین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/16 | 

دکتر سید میثم ایمانی

ریاست واحد دانشگاهی گرمسار
پست الکترونیکی:imaniaut.ac.ir
دکتر طه حسین حجازی

معاون واحد دانشگاهی گرمسار
پست الکترونیکی:t.h.hejaziaut.ac.irمدیران گروه

دکتر احمد فهیمی فر

مدیر گروه مهندسی عمران - گرایش ژئوتکنیک
پست الکترونیکی:fahimaut.ac.ir
شماره تلفن:۰۲۱۶۴۵۴۳۰۱۱
 
 
دکتر محسن اکبرپور شیرازی

مدیر گروه مهندسی صنایع - گرایش بهینه سازی سیستم ها
پست الکترونیکی:akbarpouraut.ac.ir
شماره تلفن:۰۲۱۶۴۵۴۵۳۵۷
 

 
دکتر حامد فربه

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر- گرایش معماری سیستم های کامپیوتری
پست الکترونیکی:farbehaut.ac.ir
شماره تلفن:۰۲۱۶۴۵۴۲۷۲۹
نشانی مطلب در وبگاه واحد دانشگاهی گرمسار:
http://aut.ac.ir/find.php?item=30.3619.5334.fa
برگشت به اصل مطلب