بایگانی بخش اخبار و رویدادها

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۲ -

دروس ارائه شده گروه مهندسی ژئوتکنیک در ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

دروس ارائه شده گروه مهندسی ژئوتکنیک در ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۲ -

دروس ارائه شده گروه مهندسی صنایع در ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

دروس ارائه شده گروه مهندسی صنایع در ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۲ -

دروس ارائه شده گروه معماری کامپیوتر در ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

دروس ارائه شده گروه معماری کامپیوتر در ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

img_yw_news
سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ -

جایگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر بر اساس رتبه بندی جهانیNTU

دانشگاه صنعتی امیرکبیر بر اساس رتبه بندی جهانی NTU ، جایگاه خوبی در رشته های مختلف کسب کرده است.