پردیس گرمسار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر طه حسین حجازی

معاون واحد گرمسار

صفحه در سایت دانشگاه
۰۲۳۳۴۲۳۹۵۳۰ داخلی ۱۵۷
t.h.hejazi@aut.ac.ir

دکتر سید میثم ایمانی

ریاست واحد گرمسار

صفحه در سایت دانشگاه
۰۲۳۳۴۲۳۹۵۳۰ داخلی ۱۰۹
imani@aut.ac.ir

حسین فهیمی فر

مدیر مالی اداری و دانشجویی فرهنگی

33- ۰۲۳۳۴۲۳۹۵۳۰

سیده مرضیه کاشی زاده

کارشناس خدمات آموزشی

33- ۰۲۳۳۴۲۳۹۵۳۰
kashizadeh@aut.ac.ir

مهندس فرشاد پروانه

کارشناس آزمایشگاه ژئوتکنیک

02334239534

آمنه مرادی حقیقی

مسئول دفتر

33- ۰۲۳۳۴۲۳۹۵۳۰

دکتر طه حسین حجازی

هیئت علمی گروه مهندسی صنایع
گرایش بهینه سازی سیستم ها
صفحه در سایت دانشگاه
۰۲۳۳۴۲۳۹۵۳۰ داخلی ۱۵۷
t.h.hejazi@gmail.com

دکتر محسن اکبرپور شیرازی

مدیرگروه مهندسی صنایع

۰۲۱۶۴۵۴۵۳۷۵
akbarpour@aut.ac.ir

دکتر سید میثم ایمانی

هیئت علمی گروه مهندسی عمران

مسئول آزمایشگاه ژئوتکنیک
گرایش ژئوتکنیک
صفحه در سایت دانشگاه
۰۲۳۳۴۲۳۹۵۳۰ داخلی ۱۰۹
imani@aut.ac.ir

دکتر احمد فهیمی فر

مدیرگروه مهندسی عمران
گرایش ژئوتکنیک

۰۲۱۶۴۵۴۳۰۱۱
fahim@aut.ac.ir

دکتر کورش منوچهری کلانتری

هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر

مسئول آزمایشگاه سخت افزار و FPGA

صفحه در سایت دانشگاه

02334239530 داخلی 149
kmanochehri@aut.ac.ir

دکتر سعادت پور مظفری

مدیرگروه مهندسی کامپیوتر و IT

۰۲۱۶۴۵۴۵۰۵۵
saadat@aut.ac.ir