مکانیک خاک و پی

 

جدول دروس اصلي و تخصصي الزامي مهندسي آب

 

كد

درس

نام درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش‌نياز با زمان

جمع

نظري

عملي

ارائه درس

1

2

3

4 و 5

رياضيات عالي مهندسي

هيدروليك پيشرفته

هيدرولوژي مهندسي پيشرفته

دو درس از سه درس زير:*

الف- روش‌هاي‌عددي در مهندسي آب

ب- تحليل سيستم هاي منابع آب 1

ج- هيدروديناميك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

3

 

3

3

3

51

51

51

 

51

51

51

51

51

51

 

51

51

51

 

 

جمع

 

15

 

 

 

 

* برنامه ريزي و تصميم در ارائه اين سه درس بعهده كميته تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي     (در دانشگاههاي جامع) و دانشكده (در دانشگاههاي تخصصي) بوده و دانشجو موظف است خود را با اين برنامه تطبيق دهد.

 

جدول دروسي تخصصي اختياري مهندسي آب

كد

درس

نام درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش‌نياز با زمان

جمع

نظري

عملي

ارائه درس

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

هيدروديناميك

روش‌هاي عددي در مهندسي آب

تحليل سيستم هاي منابع آب 1

ديناميك سيالات پيشرفته

مباني هيدروليك دريا

مدل هاي هيدروليكي

طراحي هيدروليكي سازه ها

آبهاي زيرزميني

مهندسي رودخانه

روش اجزاء محدود

نيروگاه آبي

تحليل سيستم هاي منابع آب 2

مدل هاي هيدرولوژيكي

كيفيت كنترل منابع آب

اكتشاف و استخراج منابع آب

آمار و احتمالات پيشرفته

مدل آبهاي زيرزميني

مهندسي سواحل

هيدروليك محاسباتي

مكانيك محيط هاي پيوسته

تحقيق در عمليات

اثرات زيست محيطي توسعه منابع آب

مدل هاي رياضي در هيدرولوژي

اقتصاد پروژه هاي منابع آب

مدل‌هاي سري زماني در هيدرولوژي

جريان كانالهاي روباز

روش‌هاي آماري در هيدرولوژي

هيدرومتئورولوژي

بهينه‌سازي سازه‌ها

تكنولوژي عالي بتن

3

3

3

3

3

2

3

3

2

3

2

2

3

3

2

2

3

2

3

2

2

2

3

3

3

3

2

3

3

3

51

51

51

51

51

34

51

51

34

51

34

34

51

51

34

34

51

34

51

34

34

34

51

51

51

51

34

51

51

51

51

51

51

51

51

34

51

51

34

51

34

34

51

51

34

34

51

34

51

34

34

34

51

51

51

51

34

51

51

51

 

 

جمع

 

 

 

 

 

 
جدول دروس اصلي و تخصصي الزامي مهندسي مكانيك خاك و پي

كد

درس

نام درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش‌نياز با زمان

جمع

نظري

عملي

ارائه درس

1

2

3

4

5

رياضيات عالي مهندسي

مكانيك خاك پيشرفته

مهندسي پي پيشرفته

ديناميك خاك

يك درس از سه درس زير:*

الف- مكانيك محيط‌هاي پيوسته

ب- روشهاي عددي در مكانيك خاك

ج- مكانيك سنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

3

3

 

2

2

2

51

51

51

51

 

34

34

34

51

51

51

51

 

34

34

 

 

 

 

جمع

 

14

 

 

 

 

 

* برنامه ريزي و تصميم در ارائه اين سه درس بعهده كميته تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي     (در دانشگاههاي جامع) و دانشكده (در دانشگاههاي تخصصي) بوده و دانشجو موظف است خود را با اين برنامه تطبيق دهد.


جدول دروسي تخصصي اختياري مهندسي مكانيك خاك و پي

كد

درس

نام درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش‌نياز با زمان

جمع

نظري

عملي

ارائه دروس

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

مكانيك محيط‌هاي پيوسته

روشهاي عددي در مكانيك خاك

مكانيك سنگ

تحقيق در عمليات

اندركنش خاك و سازه

كاربرد نظريه خميري در مكانيك خاك

زمين‌شناسي مهندسي پيشرفته

مهندسي تونل

سدهاي خاكي

روش اجزاء محدود

مهندسي زلزله

اصول طراحي سازه‌هاي دريايي

تحقيقات محلي در ساختگاه

آبهاي زيرزميني

آزمايشگاه مكانيك خاك پيشرفته

آزمايشگاه مكانيك سنگ

آزمايشگاه ديناميك خاك

ژئوتكنيك دريايي

بهينه‌سازي سازه‌ها

تكنولوژي عالي بتن

اجزاء محدود II در ژئوتكنيك

پي‌هاي عميق

2

2

2

2

3

2

2

2

3

3

3

3

2

3

1

1

1

3

3

3

3

3

34

34

34

34

51

34

34

34

51

51

51

51

34

51

17

17

17

51

51

51

51

51

34

34

34

34

51

34

34

34

51

51

51

51

34

51

17

17

17

51

51

51

51

51

 

 

جمع

 

 

 

 

 

 

 


جدول دروس اصلي و تخصصي الزامي مهندسي راه و ترابري

كد

درس

نام درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش‌نياز با زمان

جمع

نظري

عملي

ارائه دروس

1

2

3

4

5

رياضيات عالي مهندسي

طرح هندسي راه پيشرفته

طرح روسازي پيشرفته

مهندسي ترافيك پيشرفته

يكي از دروس زير: *

الف-طرح و محاسبه راه آهن

ب-مديريت و نگهداري راه آهن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

3

3

 

3

3

51

51

51

51

 

51

51

51

51

51

51

 

51

51

 

 

 

 

 

 

 

جمع

 

15

 

 

 

 

 

*: برنامه ريزي و تصميم در ارائه اين سه درس بعهده كميته تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي (در دانشگاههاي جامع) و دانشكده (در دانشگاههاي تخصصي) بوده و دانشجو موظف است خود را با اين برنامه تطبيق دهد.

 

 

 

جدول دروس تخصصي اختياري مهندسي راه و ترابري

كد

درس

نام درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش‌نياز با زمان

جمع

نظري

عملي

ارائه دروس

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

22

طرح و محاسبه راه آهن

مديريت و نگهداري راه

اصول مهندسي بنادر

طراحي فرودگاه

تحقيق در عمليات

مهندسي تونل

برنامه ريزي حمل و نقل

مكانيك خاك پيشرفته

آزمايشگاه قير و آسفالت

حمل و نقل هوايي

حمل و نقل دريايي

آمار و احتمالات پيشرفته

روش اجزا، محدود

تكنولوژي عالي بتن

مهندسي پل

زمين شناسي مهندسي پيشرفته

مهندسي سواحل

تقاضا در حمل و نقل

ايمني در ترافيك

تكنولوژي حمل و نقل

اصول و كاربرد فتوگرامتري و دوركاري و GIS

بهينه‌سازي سازه‌ها

3

3

3

3

2

2

3

3

1

2

2

2

3

3

3

2

2

3

3

3

3

3

3

51

51

51

51

34

34

51

51

17

34

34

34

51

51

51

34

34

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

34

34

51

51

17

34

34

34

51

51

51

34

34

51

51

51

51

51

51

 

 

جمع

 

 

 

 

 

 

 


جدول دروس اصلي و تخصصي الزامي مهندسي زلزله

 

كد

درس

نام درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش‌نياز با زمان

جمع

نظري

عملي

ارائه درس

1

2

3

4

5

رياضيات عالي مهندسي

ديناميك سازه‌ها

مهندسي زلزله

ديناميك خاك

يك درس از دو درس زير:*

الف- ساختمانهاي بتني و فلزي مقاوم در برابر زلزله

ب- اثر زلزله بر سازه‌هاي ويژه

3

3

3

3

 

3

 

3

51

51

51

51

 

51

 

51

51

51

51

51

 

51

 

51

 

 

 

 

 

 

 

جمع

 

15

 

 

 

 

 

* برنامه ريزي و تصميم در ارائه اين سه درس بعهده كميته تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي     (در دانشگاههاي جامع) و دانشكده (در دانشگاههاي تخصصي) بوده و دانشجو موظف است خود را با اين برنامه تطبيق دهد.

جدول دروسي تخصصي اختياري مهندسي زلزله

كد

درس

نام درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش‌نياز با زمان

جمع

نظري

عملي

ارائه دروس

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

ساختمانهاي بتني‌وفلزي‌مقاوم دربرابر زلزله

اثر زلزله بر سازه‌هاي ويژه

ارتعاشات تصادفي

روشهاي اجزاء محدود

اندركنش خاك و سازه

اندركنش آب و سازه

تحليل خطرپذيري سازه‌ها در برابرزلزله

اثر زلزله بر سدها

مكانيك محيط‌هاي پيوسته

طراحي غير ارتجاعي سازه‌ها

روشهاي ترميم وتقويت ساختمانها در برابر زلزله

تئوري ارتجاعي و خميري

تكنولوژي عالي بتن

بهينه‌سازي سازه‌ها

 

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

 

51

51

51

51

51

51

51

51

34

51

51

51

51

51

 

51

51

51

51

51

51

51

51

34

51

51

51

51

51

 

 

 

جمع

 

 

 

 

 

 

 


جدول دروس اصلي و تخصصي الزامي مهندسي سازه

 

كد

درس

نام درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش‌نياز با زمان

جمع

نظري

عملي

ارائه درس

1

2

3

4

5

رياضيات عالي مهندسي

ديناميك سازه‌ها

تئوري الاستيسيته و پلاستيسيته

روش اجزاء محدود

يك درس از سه درس زير:*

الف- پايداري سازه‌ها

ب- سازه‌هاي فلزي پيشرفته

ج- سازه‌هاي بتن‌آرمه پيشرفته

3

3

3

3

 

3

3

3

51

51

51

51

 

51

51

51

51

51

51

51

 

51

51

51

 

 

 

 

 

 

جمع

 

15

 

 

 

 

 

* برنامه ريزي و تصميم در ارائه اين سه درس بعهده كميته تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي     (در دانشگاههاي جامع) و دانشكده (در دانشگاههاي تخصصي) بوده و دانشجو موظف است خود را با اين برنامه تطبيق دهد.

جدول دروسي تخصصي اختياري مهندسي سازه

كد

درس

نام درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش‌نياز با زمان

جمع

نظري

عملي

ارائه دروس

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

پايداري سازه‌ها

سازه‌هاي فلزي پيشرفته

سازه‌هاي بتن‌‌آرمه پيشرفته

مهندسي زلزله

اصول طراحي سازه‌هاي دريايي

طراحي غيرارتجاعي (خميري) سازه‌ها

بتن پيش تنيده

طراحي ساختمانها در برابر زلزله

اثر زلزله بر سازه‌هاي ويژه

تئوري صفحات و پوسته‌ها

بهينه‌سازي سازه‌ها

نگهداري و ترميم سازه‌ها

سدهاي بتني

مهندسي پل

آزمايشگاه سازه

سازه‌هاي فضايي

تئوري پلاستيسيته

ايمني در سازه‌ها

تكنولوژي عالي بتن

طراحي هيدروليكي سازه‌ها

مهندسي پي پيشرفته

اندركنش سازه و آب

اندركنش خاك و سازه

بهسازي سازه‌هاي آسيب ديده در زلزله

پايداري سازه‌هاي II

3

3

3

3

3

2

2

3

3

3

3

2

3

3

1

2

2

2

3

3

3

3

3

2

3

51

51

51

51

51

34

34

51

51

51

51

34

51

51

17

34

34

34

51

51

51

51

51

34

51

51

51

51

51

51

34

34

51

51

51

51

34

51

51

17

34

34

34

51

51

51

51

51

34

51

 

 

جمع

 

 

 

 

 

 

 


جدول دروس اصلي و تخصصي الزامي سازه هاي هيدروليكي

كد

درس

نام درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش‌نياز با زمان

جمع

نظري

عملي

ارائه دروس

1

2

3

4

5

رياضيات عالي مهندسي

هيدروليك پيشرفته

طراحي هيدروليكي سازه ها

روش اجزاء محدود

يكي از دروس   زير:*

الف- سدهاي خاكي

ب- سدهاي بتني

 

 

 

 

 

3

3

3

3

 

3

3

51

51

51

51

 

51

51

51

51

51

51

 

51

51

 

 

جمع

 

15

 

 

 

 

 

*: برنامه ريزي و تصميم در ارائه اين سه درس بعهده كميته تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي (در دانشگاههاي جامع) و دانشكده (در دانشگاههاي تخصصي) بوده و دانشجو موظف است خود را با اين برنامه تطبيق دهد.

جدول دروس تخصصي اختياري سازه هاي هيدروليكي

كد

درس

نام درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش‌نياز با زمان

جمع

نظري

عملي

ارائه دروس

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

سدهاي خاكي

سدهاي بتني

هيدروديناميك

ديناميك سازه ها

تئوري صفحات و پوسته ها

اندركنش آب و سازه

مدل هاي هيدروليكي

هيدروليك محاسباتي

نيروگاه آبي

تئوري الاستيسيته و پلاستيسيته

مهندسي زلزله

تكنولوژي عالي بتن

اصول طراحي سازه هاي دريايي

مكانيك سنگ

زمين شناسي مهندسي پيشرفته

مهندسي سواحل

مهندسي پي پيشرفته

بهينه‌سازي سازه‌ها

اصول مهندسي بنادر

مهندسي تونل

آبهاي زيرزميني

هيدرولوژي مهندسي پيشرفته

روشهاي عددي در مهندسي آب

مهندسي رودخانه

ديناميك سيالات پيشرفته

مباني هيدروليك دريا

3

3

3

3

3

3

2

3

2

3

3

3

3

2

2

2

3

3

3

2

3

3

3

2

3

3

51

51

51

51

51

51

34

51

34

51

51

51

51

34

34

34

51

51

51

34

51

51

51

34

51

51

 

51

51

51

51

51

51

34

51

34

51

51

51

51

34

34

34

51

51

51

34

51

51

51

34

51

51

 

 

 

 


جدول دروس اصلي و تخصصي الزامي محيط زيست

كد

درس

نام درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش‌نياز با زمان

جمع

نظري

عملي

ارائه دروس

1

2

3

4

5

شناخت ومديريت برنامه‌ريزي محيط‌زيست

تصفيه آب

تصفيه فاضلاب

آلودگي هوا و روشهاي كنترل آن

آلودگي موادزائد جامد و روشهاي كنترل آن

 

 

 

 

 

3

3

3

3

3

 

51

51

51

51

51

 

51

51

51

51

51

 

 

 

جمع

 

15

 

 

 

 

 

*: برنامه ريزي و تصميم در ارائه اين سه درس بعهده كميته تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي (در دانشگاههاي جامع) و دانشكده (در دانشگاههاي تخصصي) بوده و دانشجو موظف است خود را با اين برنامه تطبيق دهد.

جدول دروس تخصصي اختياري محيط زيست

كد

درس

نام درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش‌نياز با زمان

جمع

نظري

عملي

ارائه دروس

 

506

507

508

809

410

411

412

413

ـ آب و فاضلاب

طراحي تصفيه‌خانه آب و فاضلاب

فرآيندهاي فيزيكي و شيميايي و بيولوژيكي

تصفيه فاضلابهاي صنعتي

آزمايشگاه عمليات واحد در آب و فاضلاب

انتقال و توزيع آب

جمع‌آوري و كنترل فاضلاب و آبهاي سطحي

بازيابي و استفاده مجدد از فاضلاب

ميكروبيولوژي آب و فاضلاب

 

4

3

3

3

3

36

3

3

 

68

51

51

85

51

51

51

68

 

68

51

51

17

51

51

51

34

 

 

 

 

68

 

 

 

34

 

 

414

515

516

417

518

519

420

421

522

523

 

ـ منابع آب

توسعه منابع آبهاي زيرزميني

هيدرولوژي آبهاي زيرزميني و آلودگي آنها

هيدرولوژي پيشرفته

هيدروديناميك آبهاي سطحي

آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني

مهندسي رودخانه

آلودگيهاي دريايي و روشهاي كنترل آن

مديريت كيفي منابع آب

آلودگي خاك

جمع‌آوري اطلاعات و بررسي محيط زيست بوسيله دوركاري

 

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

 

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

 

 

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

 

 

 

424

425

526

527

528

ـ مواد زائد جامد

جمع‌آوري و حمل ونقل مواد زائد جامد

شناخت كمي وكيفي موادزائد جامد و دفن بهداشتي

پردازش و بازيافت مواد زائد جامد

كمپوست

مواد زائد خطرناك

 

3

3

3

3

3

 

51

51

51

51

51

 

51

51

51

51

51

 

 

 


جدول دروس تخصصي اختياري محيط زيست (ادامه صفحه قبل)

كد

درس

نام درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش‌نياز با زمان

جمع

نظري

عملي

ارائه دروس

 

429

530

431

532

433

434

ـ آلودگي هوا

هواشناسي

كنترل انتشار آلائيدها درهوا

كنترل آلودگيهاي جوي

اندازه‌گيري و ارزشيابي آلودگيهاي هوا

تهويه صنعتي

آلودگي صدا و كنترل آن

بهينه سازي سازه‌ها

تكنولوژي عالي بتن

 

3

3

3

3

3

2

3

3

 

51

51

51

51

51

34

51

51

 

51

51

51

51

51

34

51

51

 

 

 


جدول دروس اصلي و تخصصي الزامي گرايش مهندسي و مديريت ساخت

كد

درس

نام درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش‌نياز با زمان

جمع

نظري

عملي

ارائه دروس

1

2

3

4

 

5

6

7

اصول و مقررات پيمان

روش هاي برنامه ريزي و كنترل پروژه

روش هاي ساخت 1

مديريت ماشين آلات ساخت

يكي از دروس زير:*

الف- تحليل و طراحي سيستم ها

ب- مديريت كارگاه و ايمني

ج- تكنولوژي عالي بتن

3

3

3

3

 

3

3

3

51

68

68

68

 

51

68

68

51

34

34

34

 

51

34

34

-

34

34

34

 

-

34

34

 

*: يكي از دروس ذكر شده بر اساس مصوبه گروه و شوراي تحصيلات تكميلي به عنوان درس الزامي تعيين مي گردد.

جدول دروس تخصصي اختياري گرايش مهندسي و مديريت ساخت

كد

درس

نام درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش‌نياز با زمان

جمع

نظري

عملي

ارائه دروس

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

تحليل و طراحي سيستم ها

مديريت كارگاه و ايمني

تكنولوژي عالي بتن

كاربرد رايانه در مديريت ساخت

روش هاي ساخت 2

مصالح ساخت پيشرفته

مديريت مالي و حسابداري پروژه

اقتصاد مهندسي پيشرفته

روش هاي آماري و قابليت اعتماد

برآورد و تجزيه بهاء

تعمير و تقويت سازه ها

تحقيق در عمليات

روش تحقيق

بهينه‌سازي سازه‌ها

روشهاي اجراي صنعتي ساختمان

مديريت پروژه

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

51

68

68

76

68

68

51

51

51

68

68

51

68

51

51

51

51

34

34

25

34

34

51

51

51

34

34

-

34

51

51

51

-

34

34

51

34

34

-

-

-

34

34

-

34