مدیریت انرژی

تعريف و هدف :

   رشته مديريت انرژي الكتريكي از گرايشهای مهندسی برق و ارائه دهنده آن گروه آموزشي قدرت می باشد. هدف از برگزاري اين دوره تربيت نيروي انساني متخصص در زمينه هاي بهينه سازي توليد و توزيع انرژي الكتريكي به منظور اشتغال در وزارتخانه ها، صنايع، مراكز تحقيقاتي و موسسات آموزشي مي باشد. فارع التحصيلان اين دوره ميتوانند قسمتي از نياز جامعه در ارتباط با مسائل مربوط به انرژي در زمينه هاي برنامه ريزي، بهينه  سازي انرژي و استفاده از انرژي هاي تجديد پذير و تجديد ناپذير در كشور را برطرف  نمايند.

    دوره كارشناسي ارشد مديريت انرژي الكتريكي مجازي سعي بر آموزش كارشناسان و مديران صنعت برق كشور به منظور بهينه سازي استفاده از منابع انرژي الكتريكي توليد و توزيع انرژي الكتريكي را دارد.

ضرورت واهميت رشته :

    باتوجه به محدود بودن منابع انرژي فسيلي موجود و عدم استفاده  بهينه از همين منابع موجود ، ضرورت بازنگري در روند توليد و توزيع انرژي الكتريكي، توسط ارگانهاي مملكتي را بيان مي نمايد و دوره كارشناسي ارشد مديريت انرژي الكتريكي سعي بر آموزش كارشناسان و مديران صنعت برق كشور به منظور نيل به اين هدف مي باشد. غير حضوري بودن (مجازي بودن و آموزش از طريق اينترنت ) امكان شركت مديران صنعتي و ارگانهاي دولتي را بهتر فراهم مي نمايد.

قابليتها ، نقش و توانائيهاي دانش آموختگان رشته :

    - مديريت در بهينه سازي توليد و توزيع انرژي الكتريكي

    - انجام مطالعات مربوط به انرژي

    - انجام بررسي هاي فني و اقتصادي سيستمهاي توليد و توزيع و انرژي هاي تجديد ناپذير و تجديد پذير

    - تعيين قيمت تمام شده بهاي انرژي و بررسي و تحليل اقتصادي واحدهاي توليدي

 طول دوره و شکل نظام:

 

حداقل طول این دوره 4 نیمسال است، بدین معنی که دانشجویانی که ناچار به گرفتن دروس جبرانی نیستند، چنانچه کار درسی و تحقیقاتی خود را بنحو مطلوبی انجام دهند، می توانند دوره را در4 نیمسال به پایان برسانند.

نظام آموزشی آن واحدی است و مدت تدریس 1 واحد نظری 17 ساعت می باشد.

 تعداد واحدهاي  درسي:

دانشجو براي تكميل دوره کارشناسی ارشد فناوري اطلاعات و مديريت بصورت مجازي بايد حداقل32 واحد درسي و تحقيقاتي بشرح زيررا با موفقيت بگذراند.

      اصلی و تخصصی                                              29 واحد
       پروژه                                                              3 واحد

                                                                      جمع  32 واحد

تعداد دروس:

 دروس اصلي (اجباري )

شماره درس

عناوين دروس

تعداد واحد

1

اقتصاد و مديريت انرژي

3

2

بهره برداري از سيستمهاي قدرت

3

3

برنامه ريزي انرژي

2

4

فرآيند و ارزيابي مصرف انرژي

3

5

انرژي هاي نو (1)(تجديد پذير)

3

6

پروژه

3

     

 توجه: گذراندن تمامی دروس اصلی بالا الزامی است. 

 

دروس تخصصي (اختياري)

شمار درس

عناوين درس

تعداد واحد

1

مديريت انرژي

2

2

روشهاي باز يافت انرژي

3

3

انرژي و محيط ريست

3

4

انرژي هاي نو (2)

3

5

ذخيره سازي انرژي

3

6

قيمت گذاري انرژي

3

7

انتقال حرارت پيشرفته و تبديل انرژي

3

8

انرژي هسته اي

2

9

مباحث ويژه در انرژي

3

10

مديريت بار الكتريكي 2

2

11

مديريت بار الكتريكي 1

3

12

منابع انرژي

2

   

دروس جبرانی

شماره درس

عنوان درس

تعداد واحد

1

بررسی سیستمهای قدرت 2

3

2

تولید و نیروگاه

3