سیستم های اقتصادی اجتماعی

 

1. هدف دوره: 

رشته مهندسی سيستمهای اقتصادی – اجتماعی به تعليم و تحقيق در زمينه برنامه ريزی و مدل سازی سيستمهای مختلف مورد نياز جامعه می پردازد . اين سيستمها عموما" در ابعاد مختلف منطقه , يا کشور مطرح می شوند .سيستمهای حمل ونقل- سيستم های اطلاعات و ارتباطات – انتقال وتوزيع کالاها –سيستم های اقتصادی  تامين و توزيع انرژی – خدمات آموزشی يا بهداشتی از اينگونه اند . درکليه اين سيستمها هريک از ابعاد اقتصادی ,اجتماعی و تکنولوژيک سيستم از اهميت ويژه ای برخورد ار است . مهندسی سيستمهای اقتصادی – اجتماعی به مطالعه , مدلسازی  و تجزيه وتحليل اينگونه سيستمها می پردازد و با در نظرگرفتن ابعاد مختلف آنها و همچنين باتوجه به نيازها, اولويت ها , و امکانات جامعه بهترين سيستم را طرح ريزی می نمايد .

2.- ضرورت و اهميت:

 باتوجه به موارد زير ضرورت واهميت تشکيل اين دوره مجازی به منظور تربيت کارشناسان ارشد متخصص در"مهندسی سيستمهای اقتصادی– اجتماعی" روشن می شود:

 2-1-سيستمهای بزرگ عموماٌ بدليل پيچيده بودن وداشتن ابعاد مختلف وتاثير عوامل متعدد درعملکرد آنها, بايد با استفاده از روشهای علمی دقيق برنامه ريزی شوند تا از کارآئی لازم برخوردار ودر رفع نيازهای جامعه توانا باشند .

 2-2- تهيه واجرای نظام جامع برنامه ريزی , بدون وجود متخصص دراين زمينه عملی نيست .

 2-3- برنامه ريزی درهربخش ابعاد مختلفی دارد و نمی توان برنامه ريزی در يک بخش را مستقل از بخشهای ديگر انجام داد . برنامه ريزی سيستمهای اقتصادی –اجتماعی با توجه به تعريف آن می تواند قسمتی از اين مسئله راحل کند.

 3. نقش و توانائی فارغ التحصيلان:

 فارغ التحصيلان اين دوره قادر به انجام فعاليتهای زير خواهند بود :

3-1- انجام امور برنامه ريزی در دوائرمختلف برنامه ريزی در سازمان برنامه وبودجه استانها.

 3-2 – انجام امور برنامه ريزی در وزارتخانه ها و ادارات کل استانها ( باتوجه به گرايش انتخابی)

 3-3- تدريس درموسسات آموزش عالی برای تربيت متخصصان برنامه ريزی در سطوح کاردانی وکارشناسی ( باتوجه به ضوابط استخدامی اعضای هئيت علمی دانشگاهها و گذراندن دروس مربوط به تعليم و تربيت )

 4-3- انجام امور برنامه ريزی درسازمانهای توليدی بزرگ و مشاوره مديريت در زمينه های مختلف استراتژيک و عملياتی.

 4. طول دوره و شکل نظام:

 طول دوره براساس آئين نامه حداکثر 3 سال می باشد . برنامه درسی در4 نيمسال تحصيلی تنظيم وبرنامه ريزی می شود. دانشجويانيکه دروس جبرانی ( حداکثر 9 واحد ) را در مقطع کارشناسی نگذرانده باشند، لازم است با نظر تحصيلات تکميلی دانشکده اين دروس را نيز در دوره خود بگذرانند.

 5- برنامه آموزشی:

 برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد مهندسی سيستمهای اقتصادی – اجتماعی شامل موارد زير می باشد:

دروس جبرانی                          9 واحد

دروس اصلی                                   12 واحد

دروس اختياری                                     15 واحد

پايان نامه و سمينار                          5 واحد

مجموع (بجز واحدهای جبرانی)                  32 واحد

 توضيح : پايان نامه اين رشته 3 واحد و اختياری است .

 فهرست دروس دوره مهندسی سیستمهای اقتصادی-اجتماعی مجازی در جدول زیر ارائه شده است.

رديف

نام درس

نوع

واحد

نام استاد

1

تحقيق درعمليات 1

جبرانی

3

دکتر سيفی، دکتراحمدی جاويد،

دکتر کريمی، دکتر فراهانی

2

احتمال و آمار مهندسی

جبرانی

3

دکتر اصفهانی پور، دکتر امین نيری،

دکتر احمدی جاويد

3

اقتصاد عمومی 1

جبرانی

3

دکتر کيمياگری

4

برنامه ريزی رياضی

اصلی

3

دکتر سيفی، دکتر کريمی،

دکتر احمدی جاويد

5

اقتصاد سنجی

اصلی

3

دکتر کيمياگری، دکتر شمس

6

اقتصاد خرد پیشرفته

اصلی

3

دکتر شمس

7

شبيه سازی کامپيوتری

اصلی/اختیاری

3

دکتر کريمی، دکتر سيفی

8

اقتصاد کلان پيشرفته

اصلی/اختیاری

3

دکتر کيمياگری

9

سيستمهای ديناميکی

اصلی/اختیاری

3

دکتر سيفی

10

کامپيوتر و مديريت داده ها و اطلاعات

اصلی/اختیاری

3

دکتر شهرابی، دکتر فاضل

11

برنامه ريزی حمل ونقل

اختياری

3

دکتر فراهانی

12

مدلهای زمانبندی

اختياری

3

دکتر داودپور

13

برنامه ريزی پويا

اختياری

3

دکتر سيفی

14

برنامه ریزی استراتژیک

اختیاری

3

دکتر سیروس

15

فرآیندهای احتمالی

اختیاری

3

دکتر امین نیری، دکتر احمدی جاوید

16

پيش بينی و آناليز سريهای زمانی

اختياری

3

دکتر فاطمی قمی

17

سیستمهای اطلاعاتی مدیریت

اختياری

3

دکتر فاضل زرندی

18

کاربرد مجموعه فازی در تصميم گيری و برنامه ريزی

اختياری

3

دکتر فاضل زرندی

19

تجزیه و تحلیل سیستمها

اختیاری

3

دکتر رمضانی

20

تصميم گيری با معيارهای چندگانه

اختياری

3

دکتر قدسی پور

21

مدیریت زنجیره تامین

اختیاری

3

دکتر فراهانی، دکتر قدسی پور

22

سیستمهای پشتیبانی تصمیم

اختیاری

3

دکتر اصفهانی پور

23

مدیریت پروژه

اختیاری

3

دکتر داود پور

24

تجزیه و تحلیل چند متغیره

اختیاری

3

دکتر شهرابی

25

مدیریت انرژی

اختیاری

3

دکتر فدائی

26

مهندسی فاکتورهای انسانی پیشرفته

اختیاری

3

دکتر افرازه

26

پروژه

اختياری

3

 

27

سمينار

اصلی

2

 

28

يکی از دروس مصوب از يکی از گرايشهای مصوب مهندسی صنايع

اختياری

 

 

دانشجويان علاوه بر دروس اصلی بايد حداقل يکی از دروس "اصلی/اختياری" را نیز بگذرانند.