معرفی پردیس گرمسار

دانشگاه پردیس گرمسار در سال ۹۱ در رشته های ذیل از طریق کنکور سراسری اقدام به پذیرش دانشجو نموده است:
۱- مهندسی قدرت- مدیریت انرژی
۲- مهندسی صنایع- صنایع
۳- مهندسی صنایع  مدیریت سیستم و بهره وری
۴- مهندسی صنایع  سیستمهای اقتصادی و اجتماعی
۵- مهندسی عمران- مکانیک خاک و پی
۶- مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت
۷- مهندسی معماری کامپیوتر


واحد گرمسار از ترم دوم ۸۹ در چهار رشته مهندسی و مدیریت ساخت- شبکه های کامپیوتری- فناوری اطلاعات- مدیریت سیستم و بهره وری به صورت تکمیل ظرفیت در دوره آموزش الکترونیکی ثبت نام نموده است .
در آزمون سراسری مهر ماه سال ۹۰ نیز در دو رشته مهندسی صنایع- صنایع و مهندسی فناوری اطلاعات به صورت روزانه و نوبت دوم دانشجو پذیرفته و ثبت نام نمود.
در ترم اول ۹۰نیز در ۷ رشته در دوره آموزش الکترونیک در رشته های زیر پذیرفته است .
۱- مهندسی قدرت- مدیریت انرژی
۲- مهندسی صنایع- مهندسی مالی
۳- مهندسی صنایع  مدیریت سیستم و بهره وری
۴- مهندسی صنایع  سیستمهای اقتصادی و اجتماعی
۵- مهندسی عمران- مکانیک خاک و پی
۶- مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت
۷- مهندسی فناوری اطلاعات