برنامه ترم اول سال تحصیلی 99-98 رشته معماری سیستم‌های کامپیوتری

 

ردیف

 

نام درس

 

روز تشکیل کلاس

 

ساعت تشکیل کلاس

 

کد درس

 

استاد

 

تاریخ امتحان

 

1

 

امنیت شبکه

 

دوشنبه

 

16:30 – 13:30

 

9083193

 

دکتر طریقی

 

30/10/98

 

2

 

آزمون و طراحی آزمون پذیر

 

سه شنبه

 

12 – 9

 

9085123

 

دکتر پورمظفری

 

22/10/98

 

3

 

مدلسازی سخت افزار و متدهای طراحی آن

 

دوشنبه

 

12 – 9

 

9085163

 

دکتر منوچهری

 

25/10/98

 

4

 

پردازنده‌های حسابی(ورودی 97)

 

دوشنبه

 

16 – 13

 

9085203

 

دکتر منوچهری

 

2/11/98

 

5

 

سمینار

 

سه شنبه

 

15- 13

 

9085902

 

دکتر پورمظفری

 

 

 

 

برنامه ترم اول سال تحصیلی 99-98 رشته بهینه سازی سیستم‌ها

 

ردیف

 

نام درس

 

روز تشکیل کلاس

 

ساعت تشکیل کلاس

 

کد درس

 

استاد

 

تاریخ امتحان

 

1

 

طراحی سیستم‌های صنعتی

 

دوشنبه

 

12 – 9

 

9182163

 

دکتر طباطبایی

 

30/10/98

 

2

 

تئوری و کاربرد روشهای فراحسی

 

شنبه

 

13 – 16

 

9182183

 

دکتر سلماس نیا

 

28/10/98

 

3

 

طراحی آزمایشها

 

یکشنبه

 

12 – 9

 

9188123

 

دکتر حجازی

 

25/10/98

 

4

 

تحلیل آماری چند متغیره

 

شنبه

 

12 – 9

 

9188143

 

دکتر سلماس نیا

 

21/10/98

 

5

 

نظریه صف

 

یکشنبه

 

16:30 – 13:30

 

9188163

 

دکر میرزازاده

 

3/11/98

 

6

 

سمینار

 

دوشنبه

 

13 – 15

 

9182902

 

دکتر حجازی

 

 

برنامه ترم اول سال تحصیلی 99-98 رشته ژئوتکنیک

 

ردیف

 

نام درس

 

روز تشکیل کلاس

 

ساعت تشکیل کلاس

 

کد درس

 

استاد

 

تاریخ امتحان

 

1

 

مکانیک سنگ

شنبه10:45- 9:15 

9283163

 

دکتر فهیمی فر

 

28/10/98

دوشنبه10:45- 9:15
 

2

 

مکانیک خاک پیشرفته

 

سه شنبه

 

12 – 9

 

9283143

 

دکتر ایمانی

 

24/10/98

 

3

 

روشهای عددی در مکانیک خاک

 

چهارشنبه

 

12 – 9

 

9283123

 

دکتر مرتضوی

 

2/11/98

 

4

 

سمینار

 

سه شنبه

 

15 – 13

 

9283902

 

دکتر ایمانی