تقویم آموزشی دوره تحصیلات تکمیلی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸

 

تقویم آموزشی دوره تحصیلات تکمیلی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸

نیمسال اول ۹۹-۹۸ 
ثبت نامسه شنبه وچهار شنبه ۲۶ و ۹۸/۶/۲۷
شروع کلاسها شنبه ۹۸/۶/۳۰
حذف و اضافه( هفته ۲ )یکشنبه و دوشنبه ۹۸/۷/۷ و ۹۸/۷/۸
آخرین مهلت حذف اضطراری(هفته ۱۵)شنبه ۹۸/۱۰/۷
ارزیابی( هفته ۱۵ و۱۶ )دوشنبه ۹۸/۱۰/۹ الی جمعه ۹۸/۱۰/۲۰
هفته پایانی کلاسها (هفته ۱۶ )شنبه ۹۸/۱۰/۱۴ الی چهارشنبه ۹۸/۱۰/۱۸
آزمونهای پایانی(هفته ۱۷ و۱۸ )شنبه ۹۸/۱۰/۲۱ الی پنجشنبه ۹۸/۱۱/۳

*دانشجویان برای انجام حذف اضطراری باید حداکثر تا ۷ دیماه ۹۸ درخواست خود را به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده ارئه نمایند.

 

تقویم آموزشی دوره تحصیلات تکمیلی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸

 

تقویم آموزشی دوره تحصیلات تکمیلی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸

نیمسال دوم ۹۹-۹۸ 
ثبت نامشنبه و یکشنبه ۱۲ و ۹۸/۱۱/۱۳
شروع کلاسهاشنبه ۹۸/۱۱/۱۹
حذف و اضافه(هفته ۲ )شنبه و یکشنبه ۲۶ و ۹۸/۱۱/۲۷
آخرین مهلت حذف اضطراری(هفته ۱۵)شنبه ۹۹/۳/۱۰
ارزیابی(هفته ۱۵ و۱۶ )دوشنبه ۹۹/۳/۱۲ الی جمعه ۹۹/۳/۲۳
هفته پایانی کلاسها (هفته ۱۶ )شنبه ۹۹/۳/۱۷ الی چهارشنبه ۹۹/۳/۲۱
آزمونهای پایانی( هفته ۱۷ و۱۸ )شنبه ۹۹/۳/۲۴ الی پنجشنبه ۹۹/۴/۵

*دانشجویان برای انجام حذف اضطراری باید حداکثر تا ۱۰ خردادماه ۹۹  درخواست خود را به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده ارائه نمایند.