لیست پایان نامه های دانشجویی

پردیس گرمسار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات پروژه تحقیق دانشجویان رشته تجارت الکترونیک

ردیفنام ونام خانوادگیشماره دانشجوییعنواناستادراهنماتاریخ دفاع
۱بابک خورشیدی۹۱۱۹۰۵۸۱کاربرد علمی و استفاده واقعی از تکنیک های مصور سازی اطلاعاتعلیرضا باقری۳۰/۲/۹۴
۲مهدی سامعی راد۹۱۱۹۰۶۳۰تشخیص تقلب در پرداخت مالیات با استفاده از داده کاویسیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی۳۰/۷/۹۳
۳جواد کشوری کا مران۹۱۱۹۰۵۸۸طراحی و پیاده سازی سامانه ای برای تعامل انسان و کامپیوتر در یک خانه هوشمند : برای مراقبت سلامت الکترونیکی سالمندانمحمدحسن شیرعلی شهرضا۱۵/۶/۹۳
۴سیده تینا زرین قلم۹۱۱۹۰۵۲۹طراحی و پیاده سازی سامانه الکترونیکی توصیه گر اخبار مبتنی برمحتوا و عملکردپیمایشی کاربرانسیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی۳۰/۷/۹۳
۵علیرضا فتحی۹۱۱۹۰۵۹۲بررسی و یافتن کار آمد ترین روش کاهش ابعاد داده ها در سامانه های پالایش مشارکتی بزرگ مقیاسمهدی شجری۳۰/۲/۹۴
۶سیدعلی محمد میرخانی۹۱۱۹۰۶۵۵تحلیل و پیاده سازی موتور جریان کار پشتیبانی مشتریان بر اساس بهترین تجارب IRILعلیرضا باقری۲۲/۲/۹۴
۷فاطمه سادات فاطمی۹۱۱۹۰۵۳۸کشف تقلب در سیستم ریز پرداخت حمل و نقل شهری با استفاده از تکنیک های داده کاویمهدی شجری۲۹/۱۱/۹۲

 

 

 

اطلاعات پروژه تحقیق دانشجویان رشته مهندسی عمران- خاک و پی

 

ردیفنام ونام خانوادگیشماره دانشجوییعنواناستاد راهنماتاریخ دفاع
۱مهدی خاکپور۹۰۱۹۲۵۲۷تحلیل و طراحی پوشش نهایی تونل تحت فشار با تاکید بر اثر نیروهای تراوشدکتراحمد فهیمی فر۳۰/۱/۹۳
۲احسان دانشمندی۹۰۱۹۲۵۴۲تحلیل و طراحی پوشش نهایی تونل هادکتراحمد فهیمی فر۲۱/۷/۹۲
۳مهرداد رحیمی۹۰۱۹۲۵۵۶تحلیل و طراحی تونل در زمین های لهیدهدکتر احمد فهیمی فر۲۲/۷/۹۲
۴بهراد بختیاری۹۰۱۹۲۵۶۱مدلسازی جابجایی زمین در اثر حفر تونل در زمین های نرمدکتراحمد فهیمی فر۱۰/۹/۹۲
۵محسن مهاجری کنگی۹۰۱۹۲۵۷۰ارزیابی اثر تزریق در منحرف کردن ورود جریان آب زیر زمینی به تونلدکتر احمد فهیمی فر۲۳/۷/۹۲
۶مهدی جزء خراسانی۹۰۱۹۲۵۸۳مقایسه فنی تکنیکهای بهسازی زیر سازه خطوط ریلی جهت ارتقاء وضع موجوددکتر ابوالفضل اسلامی۲۹/۲/۹۳
۷بحیرا توکلی۹۰۱۹۲۵۹۰ارزیابی عملکرد بهسازی خاک به روش تراکم انفجاری بر اساس نتایج حاصله از آزمایش CPTو CPTuدکتر ابوالفضل اسلامی۲۸/۲/۹۳
۸حسین اکبری۹۰۱۹۲۵۶۴بررسی رفتار مصالح مخلوط هسته سد رودبار لرستان تحت اثر بارهای دینامیکیدکترسیدمحمدرضا امام۳۰/۷/۹۳
۹میرپیمان طباطبایی۹۰۱۹۲۵۹۹مطالعه و بررسی ارتباط بین آزمایش CPTو رفتار شمع با بهره گیری از مدلسازی عددی فرورفتن شمع در خاک و CPTدکترکاظم فخاریان۲۲/۷/۹۲
۱۰آرش عطرچیان۹۰۱۹۲۵۱۱مقایسه تاثیر حفاری تونل واحد و زوج تونل بر نشست سطح زمیندکتراحمد فهیمی فر۲۴/۲/۹۳
۱۱میثم شعبانی۹۰۱۹۲۵۲۱تحلیل اثر گسل بر پایداری تونل ها در شرایط استاتیکیدکتر احمد فهیمی فر۱۴/۲/۹۴

 

 

 

اطلاعات پروژه تحقیق دانشجویان رشته مهندسی فن اوری اطلاعات – شبکه های کامپیوتری

 

ردیفنام ونام خانوادگیشماره دانشجوییعنواناستادراهنماتاریخ دفاع
۱مهشید سرخزائی۸۹۲۸۶۵۰۳طراحی و پیاده سازی یک واسط برای بهبود کاربرد پذیری کپچادکترمحمدحسن شیرعلی شهرضا۲۳/۲/۹۲
۲مجید جعفریان۸۹۲۸۶۵۱۸بررسی تاثیر توپولوژی بر بهینه سازی کمی پارامترهای پروتکل استاندارد IEEE ۸۰۲.۱۵.۴ برای افزایش کارائیدکتر مسعود صبائی۸/۷/۹۲
۳امیرحسین شیرزادیان۸۹۲۸۶۵۳۰ارزیابی روشهای مسیریابی مبتنی بر الگوریتم spray and waitدکتر مسعود صبائی۴/۶/۹۲
۴سیدمهدی طباطبایی۸۹۲۸۶۵۲۲مدیریت توان شناختی در شبکه های حسگر بیسیمدکتر مسعود صبائی۳/۴/۹۳
۵وحید نیری راد۸۹۲۹۱۵۶۱ارائه یک روش مکاشفه ای جهت بهبود مصرف انرژی در شبکه حسگر بی سیم بر پایه مسیر یابی با در نظر گرفتن مسئله کیفییت سرویس و لحاظ نمودن تاخیردکتر مهدی دهقان تخت فولادی۱۰/۴/۹۳
۶محمد محمدی نسب۸۹۲۹۱۵۷۵ایجاد انگیزه همکاری در جریان سازی ویدئویی نظیر به نظیر با استفاده از بازی های همکارانهدکترمهدی دهقان تخت فولادی۳/۲/۹۳
۷متانت مقدس زاده۸۹۲۸۶۵۳۲بررسی الگوریتمهای مسیر یابی اگاه ازانرژی در کاربردهای حساس به کیفیت سرویس در شبکه های نوریدکتر بهادر بخشی سراسکانرود۳۱/۲/۹۲
۸حامد مختارزیبایی۸۹۲۹۱۵۷۹بررسی کارایی الگوریتم های مسیریابی شبکه های MANET در کاربردهای چند رسانه ایدکتر بهادر بخشی سراسکانرود۲۵/۶/۹۳
۹میترا عدالتی۸۹۲۹۱۵۷۲بهبود جریان سازی ویدئو بر روی شبکه های نظیر به نظیر به کمک ابردکتر حسین پدرام۲۹/۷/۹۳
۱۰صدف موسوی زاده یزدی۸۹۲۸۶۵۱۹ارائه راهکاری برای مسیریابی در شبکه های رادیو شناختی موردیدکتر سعادت پور مظفری۳۰/۷/۹۳

 

 

 

اطلاعات پروژه تحقیق دانشجویان رشته مهندسی برق- مدیریت انرژی

 

ردیفنام و نام خانوادگیشماره دانشجوییعنواناستاد راهنماتاریخ دفاع
۱مهدی معصوم۹۰۱۹۴۵۱۰ارزیابی کیفیت توان نیروگاههای بادی در شرایط اتصال به شبکه و روشهای بهبود آندکترسید حسین حسینیان۳۰/۷/۹۲
۲محسن علی شمشیری۹۰۱۹۴۵۱۹بررسی و دسته بندی پارامترهای کیفیت توان و تعریف شاخص کمی و کاربردی کیفیت توان در بازاربرق رقابتیدکترسید حسین حسینیان۱۰/۷/۹۲
۳امیرصادق ذاکری۹۰۱۹۴۵۲۱تهیه ره نگاشت بیست ساله تولید و مصرف انرژی در کشوردکترمهرداد عابدی۱۷/۷/۹۲
۴رضا اسکندری۹۰۱۹۴۵۳۶تعیین زمانبندی بهینه تست رله های حفاظتیدکترسید حسین حسینیان۱۰/۷/۹۲
۵حامد عبداله زاده فتحی۹۰۱۹۴۵۴۰تولید برق توسط توربین بادی و ذخیره توان مازاد باد توسط سیستم بادی هیبریدی و شبیه سازی آندکترغلامحسین ریاحی دهکردی۱۷/۷/۹۲
۶سعید داوری پور۹۰۱۹۴۵۴۵شبیه سازی و ساخت یک سیستم فتوولتائیک با توان ۱۲۵۰ وات برای حفاظت کاتدیک خطوط لوله نفت و گازدکترسید حسین حسینیان۳۰/۷/۹۲
۷آرش فرزانه۹۰۱۹۴۵۲۶برنامه ریزی انرژی مبتنی بر بهره برداری از منابع زغال سنگ در ایران و بررسی اثرات زیست محیطیدکترمرتضی محمدی اردهالی۳۰/۷/۹۲
۸مژگان شبیری۹۰۱۹۴۵۰۱امکان سنجی استفاده از ایستگاههای شارژ خورشیدی برای خودروهای الکتریکی در ایراندکترغلامحسین ریاحی دهکردی۳۰/۷/۹۲
۹میثم خیاطیان۹۰۱۹۴۵۵۰بررسی وامکان سنجی نصب توربین های بادی توان بالا(بیش از ۵ مگاوات )در سایت معلماندکترغلامحسین ریاحی دهکردی۲۸/۷/۹۲
۱۰مسعود محقق۹۰۱۹۴۵۵۱ارزیابی پتانسیل انرژی بادو انتخاب توربین های کاربردی در مناطق مستعد استان سمناندکترغلامحسین ریاحی دهکردی۳۱/۶/۹۲
۱۱اکبر مرادی۹۰۱۹۴۵۰۸امکان سنجی فنی اقتصادی کاربرد PVدر روستاهای شهرستان ساوه جهت کاهش مصرفدکترگیورک باباملک      قره پتیان۲۷/۵/۹۲
۱۲محسن زارع حسینی۹۰۱۹۴۵۱۴تحلیل چالشهای حفاظتی اتصال یک واحد DGبه فیدر فشار متوسط حاله واقع در شهرک صنعتی گناباددکترگیورک با باملک      قره پتیان۲۹/۷/۹۲
۱۳رضا علی کرمی۹۰۱۹۴۵۰۴استفاده از تکنولوژی ادوات FACTS برای بهبود پایداری ولتاژ و کاهش تلفات با حضور نیروگاه بادیدکترسید حسین حسینیان۲۲/۲/۹۳
۱۴سید اسداله سلیمی دهکردی۹۰۱۹۴۵۲۵باز آرایی چند هدفه شبکه های توزیع با اهداف کاهش تلفات و بهبود پارامترهای کیفیت تواندکترسید حسین حسینیان۲۲/۲/۹۳
۱۵حمیدرضا کرمی۹۰۱۹۴۵۳۲بازنگری روشهای محاسبه و تهیه پارامترهای بومی اثرگذار در تلفات شبکه های توزیع برقدکترسید حسین حسینیان۱۰/۹/۹۲
۱۶زینب رستم پور۹۰۱۹۴۵۵۲بررسی تاثیرسیستم فتوولتائیک متصل به شبکه بر روی کیفیت تواندکترسید حسین حسینیان۲۹/۲/۹
۱۷فاطمه شعبانی صدر۹۰۱۹۴۵۴۴پتانسیل سنجی انرژی باد از لحاظ فنی اقتصادی جهت نصب توربین های بادی در استان هرمزگان با شبیه سازی انواع توربین های بادیدکترمهرداد عابدی۲۰/۲/۹۳
۱۸عباس محمدی۹۰۱۹۴۵۰۳مدلسازی و شبیه سازی اضافه ولتاژهای اولیه ترانسفورماتورهای ۱۲۵MVAکوره قوس فولادسازی مبارکه و ارائه راهکار جهت کاهش آنهادکترگیورک باباملک

قره پتیان

۱۳/۱۱/۹۲
۱۹نرگس بیات آورزمانی۹۰۱۹۴۵۲۰کاهش پدیده وزوز در یک مدل رزنانسی سری- موازی با استفاده از کنترل کننده مد لغزشی -فازیدکترمهرداد عابدی۹/۷/۹۳

 

 

 

اطلاعات پروژه تحقیق دانشجویان رشته مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت

 

ردیفنام ونام خانوادگیشماره دانشجوییعنواناستادراهنماتاریخ دفاع
1احمد شکری89286526تدوین برنامه مدیریت ماشین آلات بالابر در پروژه های اجرایی صنایع نفت ، گاز و پتروشیمیدکترمحمدحسن سبط30/7/91
2محمدخسرو کندی89281530مستند سازی دانش حاصل از اجرای پروژهدکتروحید شاه حسینی30/7/91
3سمیرا رحیمی پور89281534بهبود فرآیندهای مدیریت پروژه در پروژه های شهرداری تهران با استفاده از راهنمای گستر مدیریت پروژهدکترمحمدحسن سبط30/7/91
4پویا ستوده انواری89281540تامین کالا در پروژه های نفت ،گاز و پتروشیمیدکتروحید شاه حسینی30/7/91
5حامد حاجیا89281541طرح ریزی و مدیریت ادعا در پروژه های اجرایی صنعت نفت و گازدکترمحمدحسن سبط20/6/91
6حمداله حبیبی89291503ارزیابی سیستم های کولینگ و فومینگ در مخازن نفتیدکترعبداله اردشیر3/7/91
7شمس الدین نورالهی89291506پایدارسازی ترانشه ها با استفاده از انجماددکترعلیرضا رهائی10/7/91
8سیدهاشم اوجاقی89291508ارائه الگویی برای ممیزی پروژه ها در شرکتهای پیمانکاریدکتروحید شاه حسینی8/7/91
9سعید آقاکبیریها89291509بررسی کاربردی و مقایسه هزینه ای بتن گچی در صنعت ساخت و ساز ایران به همراه مطالعه موردیدکترحسین رجائی6/7/91
10موسی کلهری89291518اثر پودر سنگ آهک و روشهای اختلاط آن در خواص رئولوژی – مکانیک و دوام بتن خود تراکمدکترحمیدرضا اشرفی29/6/91
11علی نجفی89291519فرآیند مدیریت ریسک و به کارگیری آن در مدیریت پروژه های عمرانیدکتروحید شاه حسینی30/7/91
12آرمان احمدی89291515الگوی معماری در مدیریت و ممیزی انرژی در ساختماندکتروحید شاه حسینی14/11/91
13رامین افزار89291528آنالیز اقتصادی پروسه تصفیه خانه های فاضلاب (روش مکانیکی، روش بیولوژیکی)دکتراقبال شاکری15/7/91
14علیرضا فرجادی نسب89291530قراردادهای مشارکت در ساخت و ساز شهری با مطالعه موردیدکتراقبال شاکری28/1/93
15محمد بهروش89291527بررسی مدلهای تصمیم گیریچند معیاره در مدیریت ساخت و کاربرد آن در انتخاب مناسبترین شرکت پیمانکاریدکترفرزاد حاتمی برق28/2/92
16محمدحسین مشایخی89291539بررسی علل انحراف بهای تمام شده پروژ ه های ساختمانی با برآورد اولیه د رصنعت نفتدکترفرزاد حاتمی برق13/7/92
17علی رحیمیان کردستانی89281527آنالیز ریسک در پروژه های نفت و گاز بر اساس استاندارد PMBOK و مطالعه موردی فاز19 پارس جنوبیدکترعبداله اردشیر13/7/92
18صفرعلی نوروزی89291526علل تاخیر پروژه های عمرانی با مشارکت بانک جهانی در ایراندکترعبداله اردشیر31/6/92
19محمد ازلی89291538بررسی اثر نرخ ارز بر سرمایه گذاری های عمرانی در کشور ایران با مطالعه موردیدکتروحید شاه حسینی30/2/93
20مانی دولت مرادی89291504بررسی اثر تورم بر هزینه در پروژ ه های مدیریت ساخت با مطالعه موردی(پروژه مرکز خرید آفتاب مشهد)دکتروحید شاه حسینی30/2/93
21فربد فامیلی90192516شناسایی،تحلیل و ارزیابی فاکتورهای موثردر بهبودعملکرد ایمنی شغلی در ساخت و ساز ،بررسی تجربیات موفق بین المللیدکتر روزبه پناهی15/7/92
22علی خرسندی90192548ارزیابی عملکرد تیرهای بتنی مسلح شده با میلگرد FRP در حالتهای آسیب دیده و مقاوم سازی شدهدکترفرزاد حاتمی برق29/7/93
23میثم کرمانی90192588بررسی امکانپذیری فنی و اقتصادی از روباره کوره آهن گدازی فولاد خراسان به عنوان پوزولان و تولید سیمان کاتدیک در کارخانجات سیمان شرق کشوردکترفرزاد حاتمی برق20/2/93
24غلامرضا شمسی90192501بررسی تاثیرمدیریت هزینه بر کاهش تاخیرات پروژه های متعارف ساختمانیدکترفرزاد حاتمی برق24/11/92
25منصور رنجبر90192519نقش مدیریت پروژه در موفقیت پروژه هادکتروحید شاه حسینی29/7/92
26حسین بهسان90192535مبانی حقوقی و قراردادی مالکیت معنوی طرح های پروژه های عمرانیدکتروحید شاه حسینی29/7/92
27محمدرضا مردان پور90192546تدوین الگویی جهت انتخاب مناقصه گر و انتخاب مناسب ترین قیمت در مناقصات سه عاملی با اعمال فاکتور هزینه زماندکتروحید شاه حسینی30/2/93
28سیدمحمدرضا فتحی90192538آنالیز عملکرد هزینه در پروژه های ساخت با استفاده از منطق فازی -مطالعه موردی قطار شهری اصفهاندکترعبداله اردشیر2/7/92
29سعید کوکلانی90192578ایمنی ساختمانها ی بلند مرتبه در برابرآتش سوزیدکترعبداله اردشیر28/7/92
30سهیل عابدینی90192548بررسی علل تاخیر پروژه های عمرانی ،هزینه و زمان (مطالعه موردی پروژه های پل سازی)دکترعبداله اردشیر28/7/92
31شهرزاد خلیلیان91192505تعیین مشخصات مکانیکی بتن های توانمند با استفاده از ابزار هوش مصنوعیدکترفرزاد حاتمی برق16/7/93
32لطیف مظهرپور91192515بسط یک مدل مبتنی بر منطق فازی در تحلیل خطرپذیری مدیریت ساخت و سازدکترفرزاد حاتمی برق29/7/93
33سینا مختارنیا91292589بهینه سازی زمانبندی پروژه با در نظر گرفتن منابع محدود با استفاده از الگوریتم های بهینه سازیدکتراقبال شاکری27/2/93
34علی یوسف زاده91192528ارائه مدلی برای انتخاب پیمانکار در پروژه های راهسازی به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی                                              (اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل)دکتروحید شاه حسینی27/2/93
35عبدالرضا قاسمی91192554بررسی مشخصات مهندسی و مدیریت ساخت اجرای سازه های سبک فولادی LFSو نقش آن در بهبود شاخص های ساختدکتروحید شاه حسینی27/2/93
36امیر رحمتی گرکانی91192556طراحی وتدوین سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (مطالعه موردی پروژه موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدسدکتروحید شاه حسینی22/7/93
37احسان محبی فر91292578بررسی روش اجرا و تحلیل عددی ستونهای اختلاط عمیق جهت پایداری اجرای گودبرداریدکتروحید شاه حسینی22/7/93
38سیدجواد علمدار91192540چالشهای تخصیص و جذب فاینانس برای پروژه های زیر بناییدکتراقبال شاکری3/6/93
39سیدمهدی تقوی مطلق91292566نحوه حل و فصل اختلاف و ادعا در قراردادهای NEC ECC FIDIC و قرار دادطرح و ساخت داخلی و طرح و ساخت صنعتی EPC ایراندکتراقبال شاکری27/7/93
40غزال اطمینان91133536بهینه سازی ابعاد و جزئیات پنجره با رویکرد مصرف انرژی ساختمان (مطالعه موردی)دکتروحید شاه حسینی11/11/93

 

 

 

اطلاعات پروژه تحقیق دانشجویان رشته مهندسی صنایع – مدیریت سیستم و بهره وری

 

ردیفنام ونام خانوادگیشماره دانشجوییعنواناستادراهنماتاریخ دفاع
۱حسین فرامرزیان۸۹۲۹۱۶۱۱ارائه مدلی برای تعیین سطح بلوغ و ارتقای آن در سازمان بر اساس روش مطالعه تطبیقی- مورد کاوی شرکت پتروشیمی پارسدکتر عباس افرازه۳۰/۷/۹۲
۲مهناز یونسی۸۹۲۸۵۵۵۴بهبود در شیوه ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه توسط دانشجویان- مطالعه موردی دانشگاه صنعتی امیرکبیردکترحمیدرضا شهابی حقیقی۱۷/۷/۹۱
۳بهنام صبوحی۸۹۲۹۱۶۲۲بهبود در شیوه بودجه ریزی دانشگاه- مطالعه موردی دانشگاه صنعتی امیرکبیردکترحمیدرضا شهابی حقیقی۲۴/۷/۹۱
۴آروین عزیزیان کهن۸۹۲۸۵۵۰۲به کارگیری مدل‌های داده‌کاوی در سیستم‌های تصمیم‌یار در حوزه‌های پزشکی و کشف دانش درون داده‌ها (مطالعه موردی جانبازان شیمیایی)دکترجمال شهرابی۳۰/۲/۹۲
۵آزاده میثمی۸۹۲۸۵۵۰۴طراحی مدل داده کاوی بهینه سازی تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه کارون ۴دکترجمال شهرابی۳۱/۲/۹۲
۶نیلوفر مشایخی۸۹۲۸۵۵۲۱ارایه روشی تلفیقی برای ارزیابی عملکرد افراد بر اساس تکنیک تحلیل پوششی داده های فازی و الگوی تعیین اهداف اسمارتدکترعباس افرازه۴/۸/۹۲
۷علیرضا خاتمی نیا۸۹۲۸۵۵۳۰تاثیر هوش هیجانی و عملکرد سازمانی در کشورهای جهان سوم (مطالعه موردی ایران)دکترعباس افرازه۲۸/۲/۹۲
۸مهسا بهمنی تبریزی۸۹۲۹۱۶۱۱ارایه روشی به منظور ارزیابی و ارتقاء به اشتراک گذاری دانش( لجستیک دانش) در زنجیره تامیندکترعباس افرازه۳۱/۱/۹۲
۹ملیحه خیبری۸۹۲۸۵۵۰۸مدلسازی تخصیص منابع انسانی به پروژه‌های چندگانه با رویکرد ارزیابی چند معیاریدکترمحسن اکبرپور شیرازی۳۰/۲/۹۲
۱۰اعظم حسین پور۸۹۲۹۱۶۱۳طراحی مدلی برای برنامه‌ریزی توسعه شخصی دانشجویان کارشناسی مهندسی صنایعدکترمحسن اکبرپور شیرازی۳۰/۲/۹۲
۱۱فرنوش بلدی۸۹۲۹۱۶۲۳ارایه مدل مدیریت استراتژیک برای شرکت‌های بزرگ ایرانی (موردکاوی: شرکت‌های تابعه وزارت نیرو)دکترکاوه محمد سیروس۴/۸/۹۲
      
۱۲مهدی نارویی۹۰۱۹۱۵۵۴طراحی سیستم پشتیبان تصمیم برای کاهش تاخیرات و ریسک در پروژه‌های عمرانیدکترمحسن اکبرپورشیرازی۱۶/۷/۹۲
۱۳ابوالفضل زارع۹۰۱۹۱۵۵۰توسعه مدل RFMبرای بخش بندی مشتریان در صنعت ارایه کنندگان خدمات اینترنتدکترسعید منصور۳۰/۷/۹۲
۱۴محمدمهدی مقدم۹۰۱۹۱۵۷۴تدوین استراتژی تکنولوژی فعالیت تفریحی با تاکید بر حوزه شهربازی ارم تهراندکترسعید منصور۳۰/۷/۹۲
۱۵رها سلیمی۹۰۱۹۱۵۲۰ارائه مدل داده کاوی تعیین ارزش چرخه مشتریان به منظور کشف دانش ژنهان رفتار مشتریان ،موردکاوی:صنعت لوازم آرایشیدکترجمال شهرابی۳۱/۲/۹۳
۱۶قاسم باقرزاده۹۱۲۹۱۶۰۷کاربرد منطق فازی در مدیریت فرآیندهای کسب و کار و مهندسی مجدد مطالعه موردی سیستمهای نظام پرداخت بانکیدکترکاوه محمد سیروس۱۱/۱۱/۹۳
۱۷داریوش محمدی۹۱۲۹۱۵۹۰مطاعات تطبیقی نحوه ی تدوین استراتژی در شرکت های زیر مجموعه شرکتهای بین المللیدکترمحسن اکبرپور شیرازی۱۴/۲/۹۴

 

 

 

اطلاعات پروژه تحقیق دانشجویان رشته مهندسی صنایع – مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی

 

ردیفنام ونام خانوادگیشماره دانشجوییعنواناستادراهنماتاریخ دفاع
۱فهیمه کیانیان۹۰۱۹۱۵۲۴تجزیه و تحلیل جایگاه صنعت در بورسدکترناصر شمس قارنه۳۰/۷/۹۲
۲حسین فهیمی فر۹۱۱۹۱۶۴۰ارائه روشی برای کاهش ریسک در بیمارستان (مطالعه موردی : بیمارستان نیکاندکتر عباس احمدی۲۸/۲/۹۳

 

 

 

اطلاعات پروژه تحقیق دانشجویان رشته مهندسی صنایع- مهندسی مالی

 

ردیفنام ونام خانوادگیشماره دانشجوییعنواناستادراهنماتاریخ دفاع
۱محمد کلانتری۹۰۱۹۱۶۲۲ارائه مدل ترکیبی داده کاوی جهت کشف الگوهای رفتاری سفارش خرید توزیع کنندگانجمال شهرابی۳۰/۷/۹۳

 

 

 

اطلاعات پروژه  تحقیق دانشجویان رشته مهندسی فن آوری اطلاعات و مدیریت

 

ردیفنام ونام خانوادگیشماره دانشجوییعنواناستادراهنماتاریخ دفاع
۱سپیده ملاجعفری۸۹۲۹۰۵۱۵تشخیص حملات استنتاج در پایگاه داده ها با استفاده از فایروال پایگاه داده هادکترحمیدرضا شهریاری کاهکشی۲۶/۱۱/۹۲
۲علیرضا ابراهیمی۸۹۲۹۱۶۲۷طراحی وپیاده سازی سیستم مانیتورینگ و مدیریت شبکه های مبتنی بر فیبر نوری تا مقصددکترمسعود صبائی۱۵/۱۱/۹۲
۳مینا کیهانی نژاد۸۹۲۹۱۵۶۹ارائه روشی برای پیشنهاد خودکار شرح پیوند برای مفاهیم در نقشه های مفهومیدکتراحمدآقا کاردان۲۹/۲/۹۲
۴سارا سعادت۸۹۲۹۱۶۴۲طراحی چار چوب انتخاب سرویس های ابری امنیت مبتنی بر تحلیل ریسکدکترحمیدرضا شهریاری کاهکشی۲۹/۱۱/۹۲
۵ملوسک علی اکبری صبا۸۹۲۹۱۶۳۲هوشمند سازی مدیریت کسب و کار در صنعت خودرو ایران، از طریق “طراحی مفهومی

داشبورد مدیریتی برای کنترل استراتژیک شرکتهای تابعه گروه قطعات خودرو عظام”

دکترسیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی۲۹/۲/۹۳

 

۶فرشاد توکلی۹۰۱۹۰۵۴۰ارزیابی کارائی زیرساخت ابردکترمحمد کاظم اکبری فتیدهی۳۰/۷/۹۳
۷کبری اسعسی۹۰۱۹۰۵۰۲بر رسی تاثیر استفاده از شبکه های یادگیری اجتماعی بر یادگیری مشارکتی و گروهی دانشجویان دانشگاه های علمی کار بردی گرگاندکترعلیرضا باقری۱۸/۶/۹۲
۸حمید قراگوزلو۹۰۱۹۰۵۲۱طراحی یک روش تلفیقی توصیف و مدل سازی و ارزیابی ویژگی های غیر کار کردی(کیفی) در فرایند ترکیب معنایی وب سرویس هادکترعلیرضا باقری۲۷/۷/۹۲

 

 

 

اطلاعا ت پروژه دانشجویان مهندسی صنایع-صنایع

 

تاریخ دفاعاستاد راهنماعنوانشماره دانشجویینام و نام خانوادگی 

ردیف

۸/۷/۹۲دکتر عباس احمدیتحلیل الگوی جمعیت شهرتهران به منظوربرنامه ریزی برای توسعه ی ایستگاههای تاکسی یااتوبوس بااستفاده ازتکنیکهای داده کاوی۸۹۲۹۱۱۰۱معصومه مزینانی۱
۲۹/۷/۹۲دکتر عباس افرازهارایه روشی برای اندازه‌گیری ریسک سرمایه‌های فکری باتاکیدبرساختارآنالیزدرخت خطا- موردکاوی یک سازمان ایرانی۸۹۲۹۱۱۰۵زهرا عبدوس۲
۲۹/۲/۹۲دکتر میرمهدی سید اصفهانیمدلسازی فرآیندشکست بااستفاده ازاطلاعات سانسورشده: مطالعه موردی یک محصول صنعتی۸۹۲۹۱۱۰۶نفیسه رمضانپور۳
۲۹/۷/۹۲دکتر عباس افرازهارائه مدل تلفیقی چندمعیاره تخصیص منابع انسانی درسازمان؛موردکاوی صنعت بانکداری۸۹۲۹۱۱۰۷مرجان پدیدار۴
۳۰/۷/۹۲دکتر عباس احمدیارزیابی عملکردزنجیرهتامین بااستفاده ازتحلیل پوششی داده‌ها۸۹۲۹۱۱۱۰مژگان ایزدی۵
۲۱/۲/۹۲دکتر مجید امین نیریزمانبندی اتاقهای عمل بادرنظرگرفتن زمانهای آماده سازی به منظورکاهش زمان انتظار۸۹۲۹۱۱۱۱فواد قدیمی۶
۱۹/۱۲/۹۲دکترمجیدامین نیریزمانبندی یکپارچه بخش تولیدوتوزیع۸۹۲۹۱۱۱۲الهام قربانی توتکله۷
۱۲/۱۲/۹۱دکترمجیدامین نیریارائه مدلی برای زمانبندی حمل ونقل درمحیط زنجیره تامین بادرنظرگرفتن تامین حداکثری تقاضا۸۹۲۹۱۱۱۳نسرین مجتبی کلجاهی۸
۱۴/۲/۹۲دکتر حمید داود پورموقعیت‌یابی چندهدفه تدارکات اورژانسی قبل ازوقوع بحران‌های طبیعی۸۹۲۹۱۱۱۴فاطمه بابالو۹
۳۰/۱۱/۹۲دکتر محسن اکبرپورشیرازیارایه مدلی برای طراحی شبکه زنجیره تامین نمایندگی های خدمات پس ازفروش خودرو۸۹۲۹۱۱۱۶عاطفه غفوری۱۰
۲۵/۶/۹۳دکتر اکبر اصفهانی پورارزشگذاری سرمایه های فکری بااستفاده ازاختیارات واقعی۸۹۲۹۱۱۱۷شیوا زند کریمخانی۱۱
۲۹/۷/۹۲دکترمحسن اکبرپورشیرازیارائه مدلی برای انتخاب سبدپروژه به منظورحداکثرنمودن همسویی بااهداف کلان پروژه برای پروژه هایی باساختارجریمه – پاداش۸۹۲۹۱۱۱۸عطیه شومال۱۲
۱۴/۲/۹۲دکترعباس افرازهارائه روش یبرای پیش ینی بهره وری منابع انسانی با استفاده ازشبکه های عصبی۸۹۲۹۱۱۲۰آرزو خلیفه ای۱۳
۱۵/۱۱/۹۱دکترمجیدامین نیریبرنامه ریزی وزمان بندی اتا قعمل۸۹۲۹۱۱۲۱رضا حسینی راد۱۴
۱۵/۱۱/۹۱دکترعباس احمدیمسیریاب وسایل نقلیه بادرنظرگرفتن انبارعبوری بازمانهای سفراحتمالی درزنجیره تامین۸۹۲۹۱۱۲۲وحید نظری ابهری۱۵
۳۱/۲/۹۲دکترمحسن اکبرپورشیرازیزمانبندی کامیونهای دریافت وارسال درسیستم انبارهای عبوری بارویکردتولیدبه هنگام بادرنظرگرفتن محدودیتهای شکست برای کامیونهای ارسال وتقاضابرای مشتریان۸۹۲۹۱۱۲۳سجاد فراهانی۱۶
۱۸/۳/۹۲دکترحمیدداودپورموقعیت‌یابی پدافندهابرای حفاظت ازتسهیلات۸۹۲۹۱۱۱۵محدثه بهرامی۱۷
۱/۱۱/۹۲دکترمحسن اکبرپورشیرازیمساله درخواست برای سفر۹۰۱۹۱۰۰۱آرش ترکی حبیب آبادی۱۸
۱۶/۶/۹۲مجیدامین نیریمکانیابی وتخصیص یاب ها بادرنظرگیری سطح خدمت موجودی۹۰۱۹۱۰۰۲سیدعطا سید رضازاده۱۹
۲۷/۷/۹۲دکتراکبراصفهانی پورتوسعه مدل برنامه نویسی شبکه ژنتیک برای تولیدقواعد معاملات دربازارسهام۹۰۱۹۱۰۰۳مریم طیاری۲۰
۳۰/۷/۹۲دکتراکبراصفهانی پورانتخاب پروژ هبااستفاده ازاختیارات واقعی وتئوری بازیهادرشبکه حمل ونقل۹۰۱۹۱۰۰۴الهه مالکی۲۱
۶/۷/۹۳دکترعباس احمدیطراحی زنجیره تامین سه سطحی با در نظر گرفتن بسامه حمل و نقل و مدیریت کنترل موجودی۹۰۱۹۱۰۰۶نوید نویدی۲۲
۲۹/۱۱/۹۲دکترمحسن اکبرپورشیرازیارائه مدل چندهدفه مسیریابی موجودی باچندفروشنده وخرده فروش۹۰۱۹۱۰۰۹رامین عزیزی۲۳
۲۷/۸/۹۲دکترعباس احمدیارائه روش تلفیقی برای نمایش و ارتقا ی سطح تسهیم دانش با بکارگیری نظریه بازیها۹۰۱۹۱۰۱۰شادی عقیلی نیا۲۴
۷/۸/۹۲دکترمجید امین نیریپایش پروفایل۹۰۱۹۱۰۱۱بابک محمدی۲۵